Garnet & Smoky Quartz   CM809263    USD320.00

Yunxiao   Fujian


 

Garnet & Smoky Quartz   CM829265    USD   235.00

No sawing on matrix, all surface are natural!  

Yunxiao   Fujian


Fluorite, Garnet & Smoky Quartz   CM849267    USD   125.00

Yunxiao   Fujian


 

 

|HOME |  Mineral Gallery