|  Home  |  Mines |  Contact Us  |   Links  |  Search  

 

 

New Update -- Dec. 10, 2011

 

            

  Quartz/Hematite 1    Quartz/Hematite 2    Quartz/Hematite 3     Quartz/Hematite 4    Quartz/Hematite 5

          

   Quartz/Hematite 6         Mixed 4   Calcite 2         Hemimorphite 2     


 

New Update -- Nov. 24, 2011

 

              

               Red Quartz 2  Red Quartz 3    Red Quartz 4     Yellow Fluorite B   

                           

Garnet/Smoky Quartz 3    Garnet/Smoky Quartz 5     Garnet/Smoky Quartz 6 

          

  Galena       Yaogangxian       Arsenopyrite     Fluorite       Quartz/Arsenopyrite


 

New Update -- Nov. 10, 2011

 

         

    Ilvaite 1    Ferberite 1         Ferberite 3        Yaogangxian 1     

                       

    Quartz/Chalcopyrite 1    Iridescent Pyrite Nodule     Tektite     Selenite       Orpiment 2           Mixed 3            Realgar  

 


 

New Update -- Oct. 25, 2011

 

          

    Wulfenite           Yellow Fluorite C       Golden Barite 6        Arsenopyrite/Ilvaite 

    

Stibnite 1          Fluorite   


 

New Update -- Oct. 09, 2011

 

      

        Barite/Quartz        Barite           Calcite     

     

Cuprite/Copper 1     Cuprite/Copper 2        Cuprite/Copper 4      

                

    Calcite on Quartz      Red Calcite    Chalcopyrite on Quartz          Mixed 2          Pyrite            Quartz     


 

New Update -- Aug. 28, 2011

 

          

  Pyrinte on Calcite        Scheelite     Beryl 1           Beryl 2               Mixed  

    

   Fluorite on Quartz 2      Quartz 1       Galena 1

                 

Galena 2          Galena 3          Galena 4          Yaogangxian A     Yaogangxian B    Yaogangxian C   


 

New Update -- Aug. 12, 2011

 

         

Mixed           Ilvaite             Arsenopyrite 2   Arsenopyrite 3      Spinel 

               

  Yaogangxian 1    Yaogangxian 2      Yaogangxian 5         Fluorite 1        Fluorite 2         Fluorite 3         Fluorite 4 


 

New Update -- Jul. 22, 2011

 

              

     Sphalerite 1       Sphalerite 2     Galena/Red Quartz 1  

                          

   Arsenopyrite/Ilvaite 1       Arsenopyrite/Ilvaite 3     Arsenopyrite/Ilvaite 4     Arsenopyrite/Ilvaite 5   Quartz/Arsenopyrite 


 

New Update -- Jul. 14, 2011

 

         

 Big Quartz         Quartz      

           

 Mixed             Beryl                Polished Products    


 

New Update -- Jun. 25, 2011

 

        

    Barite on Quartz           Chalcotrichite 1   

                 

   Aurichalcite/Hemimorphite 1           Aurichalcite/Hemimorphite 3 


 

New Update -- Jun. 16, 2011

 

                

      Sphalerite/Galena A      Sphalerite/Galena B          Veszelyite/Hemimorphite 1     Veszelyite/Hemimorphite 2   

               

   Red Quartz B       Quartz      Pyromorphite      Polished Cube Pyrite    Cubic Pyrite Crystal    Pyrite Nodule


 

New Update -- May. 26, 2011

 

             

Chalcopyrite&Red Quartz 1   Chalcopyrite&Red Quartz 2           Purple Fluorite       Pyrite on Calcite       Calcite 1 

           

Garnet & Smoky Quartz       Mixed 1          Mixed 2         Marcasite & Calcite  


 

New Update -- May. 07, 2011

 

   

     Calcite 2           Mixed 2 

         

  Mixed 3       Calcite on Red Quartz       Barite        Creedite  


 

New Update -- Apr. 26, 2011

 

            

  Scheelite        Scheelite/Beryl          Mixed 1           Mixed 2           Blue Fluorite 1         Hemimorphtie   

          

Mixed 3        Calcite on Red Quartz        Cerussite       Red Calcite    


 

New Update -- Mar. 31, 2011

 

        

Fluorite 1       Blue Fluorite 1        Emerald      Pyrite on Calcite 1       Pyrite on Calcite 2   

                

Hemimorphite        Mixed 1           Mixed 2          Barite 1           Barite 2            Barite 3  

           

    Golden Barite            Mimetite           Garnet        Fluorite 2       Smoky Quartz     Yaogangxian 


 

New Update -- Mar. 11, 2011

 

      

Ilvaite 1            Ilvaite 2      Pyrite on Calcite           Red Quartz  

          

  Purple Fluorite         Stibntie           Calcite              Mixed  


 

New Update -- Jan. 11, 2011

 

         

  Stibnite            Cerussite 2       Cerussite 3        Calcite 1      Red Quartz 

         

 Mixed 2          Mixed 3              Garnet & Smoky Quartz        Quartz&Hematite  


 

|HOME |  Mineral Gallery |